•  
  • Bel: 024 322 80 80 | ObscureMyEmail 0

Stacks Image 84
                 

algemene voorwaarden

Je kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden.

Download onze Algemene voorwaarden
0
I. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 Definities
“Opdrachtgever” betekent de partij waarmee Quagga een Overeenkomst is aangegaan en/of aan wie Quagga een offerte heeft uitgebracht;
“Overeenkomst” betekent iedere overeenkomst waarbij Quagga zich verplicht tot het leveren van zaken, het verrichten van diensten en/of het ter beschikking stellen van personeel;
“Quagga” betekent de eenmanszaak Quagga Media, Kamer van Koophandelnummer 09219255 vertegenwoordigd door Raouf Othman of iemand door hem schriftelijk aangewezen.
1.2 Toepasselijkheid
1.2.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke door Quagga gesloten Overeenkomst en uitgebrachte offerte voor het sluiten van een Overeenkomst. 1.2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
II. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST
2.1 Totstandkoming
Een Overeenkomst komst slechts tot stand door (I) schriftelijke bevestiging door Quagga of Opdrachtgever van eerder bereikte mondelinge overeenstemming tussen Quagga en Opdrachtgever, tenzij de andere partij binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen een kernbepaling in deze bevestiging, (II) ondertekening voor akkoord door Quagga en Opdrachtgever van een offerte of bevestiging of (III) begin van voor Opdrachtgever kenbare uitvoering door Quagga waartegen Opdrachtgever niet onverwijld schriftelijk bezwaar bij Quagga indient.
2.2 Offertes
2.2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Quagga voor het sluiten van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en staan gedurende 15 dagen open voor aanvaarding, tenzij in de offerte anders wordt vermeld. Indien de offerte niet binnen deze termijn van 15 dagen is aanvaard, komt de offerte te vervallen.
2.2.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aan Quagga opgegeven maten, eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Quagga zijn aanbieding heeft gebaseerd.
2.2.3 Quagga kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Quagga niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.3 Opties
Indien Quagga een optie verleent tot het aangaan van een Overeenkomst, kan Quagga de optiehouder verzoeken de optie binnen 24 uur uit te oefenen. Indien de optiehouder de optie niet binnen deze termijn schriftelijk uitoefent, vervalt de verleende optie.
2.4 Annulering
2.4.1 Annulering van (een deel van) een Overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk en vóór het begin van de uitvoering van de Overeenkomst door Quagga is geschied.
2.4.2 In geval van annulering kunnen door Quagga gemaakte voorbereidingskosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2.4.3 Indien annulering plaatsvindt minder dan 5 werkdagen vóór het begin van de uitvoering van de Overeenkomst door Quagga is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 75% van de overeengekomen totale prijs. Indien annulering plaatsvindt minder dan 3 werkdagen vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst door Quagga is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 100% van de overeengekomen totale prijs.
2.4.4 Quagga is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van Quagga kan worden verlangd (bijvoorbeeld door ziekte) of nakoming strafrechtelijke en andere juridische risico's met zich mee zou brengen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding. Bij annulering in geval van artikel 2.4.4 zullen alleen de gemaakte kosten en daadwerkelijk gewerkte uren in rekening worden gebracht.
2.5 Voortijdige beëindiging
2.5.1 Quagga en Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming, waarin een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst. 2.5.2 Quagga is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever onderhandelingen aanvangt met een of meer crediteuren of vergelijkbare stappen onderneemt met het oog op de herstructurering van alle of een deel van zijn schulden, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling aanvraagt, aangifte doet tot faillietverklaring of in staat van faillissement is verklaard. Indien de Overeenkomst op deze grondslag is beëindigd is Quagga nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden of tot schadevergoeding gehouden.
III. UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST
3.1 Levering van een dienst
3.1.1 Quagga behoud zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden bij derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering te laten bijstaan.
3.1.2 Quagga zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat ingeschakeld personeel beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden mag worden verwacht.
3.1.3 Quagga zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Quagga worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Quagga in de Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en dit resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
3.1.4 Quagga zal bij de uitvoering van de Overeenkomst tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever opvolgen. Quagga is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die inhoud of omvang van de Overeenkomst wijzigen of aanvullen.
3.1.5 Opdrachtgever zal Quagga steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van tijdige, kosteloze en onbelemmerde toegang tot gebouwen en terreinen en ervoor zorgen dat Quagga tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering
van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijke werkruimte en faciliteiten. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat haar personeel, dat wordt ingezet voor het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst, beschikt over de noodzakelijke kennis en ervaring.
3.1.6 Opdrachtgever stelt Quagga kosteloos een parkeerplek ter beschikking in de nabijheid van de werklocatie. Indien dit niet mogelijk is worden eventuele parkeerkosten in rekening gebracht. Reistijd tussen parkeerplek en werklocatie zal in rekening worden gebracht.
3.1.7 Quagga is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.1.8 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd en gefactureerd kan Quagga de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.
3.1.9 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Quagga de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
3.2 Werkomstandigheden
3.2.1 Opdrachtgever garandeert dat de in artikel 3.1.5 bedoelde werkruimte en faciliteiten voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werkomgeving.
3.2.2 Indien Opdrachtgever de in artikel 3.2.1 bedoelde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Quagga het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en heeft Quagga het recht de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander onverminderd de overige rechten van Quagga.
IV. PRIJZEN EN BETALING
4.1 Prijzen
4.1.1 Het uurtarief is in de Overeenkomst vastgelegd. Prijsstijgingen worden minimaal 30 dagen van tevoren schriftelijk medegedeeld.
4.1.2 Het aantal uren wordt berekend per 0,25 uur met een minimum van vier uur per dag.
4.1.3 Indien op dagprijs wordt gewerkt geldt dat een halve dag bestaat uit 5 uur uit en thuis, een hele dag uit 10 uur uit en thuis inclusief eventuele pauzes.
4.1.4 Alle door Quagga opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief omzetbelasting (BTW), materiaal-, verzend-, reis-, parkeer-, en verblijfkosten, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
4.1.5 Uren op landelijke Nederlandse feestdagen worden doorbelast à 150%.
4.1.6 Nachturen tussen 24:00 en 06:00 uur worden doorbelast à 150%.
4.1.7 Indien daadwerkelijk genoten pauzes in mindering worden gebracht, gebeurt dit met een maximale aftrek van 1 uur per dag.
4.1.8 Quagga is gerechtigd in redelijkheid meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen, op basis van de gebruikelijke tarieven van Quagga. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door Quagga op verzoek van Opdrachtgever naast de in de Overeenkomst vastgelegde werkzaamheden door Quagga worden gepresteerd (bijvoorbeeld het uitlopen van een dienst of niet vooraf overeengekomen correcties). Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraak op vergoeding van meerwerk onverlet. Quagga is nimmer verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
4.2 Vrijwaring
Quagga vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van de bedrijfsvereniging of fiscus ingevolge alle toepasselijke sociale verzekerings- en fiscale wetgeving.
4.3 Betaling
4.3.1 Opdrachtgever dient de facturen van Quagga, met uitsluiting van het recht van Opdrachtgever tot verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot de datum van voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de kalendermaand als een gehele maand wordt gerekend.
4.3.2 Quagga kan na het verstrijken van de betalingstermijn van zijn facturen, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, besluiten over te gaan tot het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen.
4.3.3 Indien Quagga besluit over te gaan tot het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, verplicht de daarmee gemoeide kosten aan Quagga te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,00.
4.3.4 Quagga is gerechtigd om bij de totstandkoming en gedurende de looptijd van de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen van Opdrachtgever een passende vorm van zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of borgsom, te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever onder de Overeenkomst. Indien Quagga van Opdrachtgever zekerheidsstelling verlangt, is Quagga gerechtigd zijn (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de zekerheid is gesteld.
V. AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Aansprakelijkheid
5.1.1 Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens Quagga, zijn werknemers en/of de door Quagga ingeschakelde of toegelaten derden voor alle schade die Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingehuurde derden hebben veroorzaakt wegens dood, lichamelijk of geestelijk letsel of tenietgaan, beschadiging of diefstal van de eigendommen van respectievelijk Quagga, zijn werknemers en de door Quagga ingeschakelde of toegelaten derden.
5.1.2 De totale aansprakelijkheid van Quagga wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs (excl. BTW) voor het onderdeel waarop de tekortkoming rechtstreeks betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 10.000 (tienduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om een gebrekkige prestatie van Quagga aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  2. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
  3. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.1.3 Quagga is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, inferieure kwaliteit van opnamematerialen, tenietgaan, verlies of beschadiging van geluids- en/of beeld- en/of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Quagga afgegeven of voorgeschreven zaken van Opdrachtgever of derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Quagga voorgeschreven derden, diefstal, tenietgaan of schade aan eigendommen van Opdrachtgever, personeelsleden van Opdrachtgever, door Opdrachtgever ingeschakelde derden of door Opdrachtgever toegelaten publiek en alle overige vormen van schade anders dan genoemd in artikelen 5.1.2.
5.1.4 Quagga is uitsluitend aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Quagga onverwijld, maar uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van (het desbetreffende onderdeel van) de Overeenkomst, een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming van Opdrachtgever heeft ontvangen, waarin Quagga een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Bij gebreke van ingebrekestelling binnen bovengenoemde termijn, vervallen de eventuele aanspraken van Opdrachtgever wegens de toerekenbare tekortkoming van Quagga. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Quagga vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van de vordering.
5.1.5 De in de voorgaande leden van dit artikel 5.1 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Quagga gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Quagga.
5.2 Termijnen
5.2.1 Alle door Quagga overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Quagga bekend waren. Quagga spant zich er naar behoren voor in de overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
5.2.2 De enkele overschrijding van een termijn brengt Quagga niet in verzuim. In alle gevallen komt Quagga wegens overschrijding van een termijn eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Quagga in gebreke heeft gesteld. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Quagga en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.
5.3 Intellectuele eigendom
Opdrachtgever garandeert aan Quagga dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Quagga. Opdrachtgever zal Quagga en alle aan Quagga gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het in dit artikel bepaalde.
VI. DIVERSEN
6.1 Eigendomsvoorbehoud
6.1.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Quagga totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Quagga verschuldigd is volledig aan Quagga zijn voldaan.
6.1.2 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst door Quagga, zijn werknemers en/of ingeschakelde derden vervaardigde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend bij Quagga, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
6.2 Geheimhouding
Opdrachtgever en Quagga zullen de van de andere partij in het kader van de Overeenkomst schriftelijk of mondeling ontvangen informatie, waarvan de ontvanger weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, strikt geheim houden en deze informatie niet aan derden openbaren, tenzij deze informatie:
  1. reeds in het bezit was van de ontvanger zonder verplichting tot geheimhouding;
  2. zich reeds in het publieke domein bevindt anders dan door een inbreuk op dit artikel 6.2 of door een openbaarmaking waarvan de ontvanger op het moment van openbaarmaking wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was;
  3. wordt geopenbaard aan hun respectievelijke professionele adviseurs, onder oplegging van geheimhouding en slechts voor zover noodzakelijk voor enig redelijk doel; of
  4. moet worden geopenbaard op grond van toepasselijke rechtsregels of reglementen van een effectenbeurs of door enig nationaal, provinciaal, gemeentelijk of ander met overheidsgezag bekleed orgaan of gerechtelijke beslissing in enige betrokken jurisdictie, maar in een dergelijk geval slechts na voorafgaande en tijdige raadpleging van de andere partij met betrekking tot de noodzaak, het tijdstip en de inhoud van de openbaarmaking.
  5. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door de verstrekker van die informatie als zodanig is aangeduid. De ontvanger van de vertrouwelijke informatie zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
6.3 Promotionele uitingen
6.3.1 Opdrachtgever zal er zoveel mogelijk voor zorgen dat in de promotionele uitingen en/of de aftiteling voor het product waarop de Overeenkomst betrekking heeft de naam en de rol van Quagga wordt vermeld.
6.3.2 Quagga behoudt zich het recht voor zijn naam en rol in bescheiden vorm toe te voegen aan door hem geleverde producten en diensten.
6.3.3 Quagga behoudt zich het recht voor door hem geleverde producten en diensten te gebruiken ter promotie van Quagga en/of de door Quagga ingeschakelde derden.
6.4 Afwijking op deze algemene voorwaarden
6.4.1 Een afwijking of uitsluiting van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien Quagga daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
6.4.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven. Quagga en Opdrachtgever zullen hun uiterste best doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die, gegeven de strekking en het doel van de nietige of niet afdwingbare bepaling, zo min mogelijk afwijkt van deze nietige of niet afdwingbare bepaling.
6.4.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen ingevolgde de Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quagga.
6.5 Geschillen
6.5.1 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door, en dient te worden uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (Trb. 1986, 61) wordt uitgesloten.
6.5.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem. Quagga behoudt zich het recht voor Opdrachtgever voor de rechter van zijn woonplaats te dagen.
Stacks Image 110